Home / Nieuws / Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

Juridisch advies omtrent PREM Wijkverpleging beschikbaar

Eerder hebben de partijen uit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging een nieuwe versie van de PREM Wijkverpleging gedeeld. We hebben toen aangegeven dat we nog werken aan een aantal documenten omtrent de juridische borging van de PREM Wijkverpleging. In dit bericht leest u 6 stappen die ingeregeld moeten worden als het gaat om de meting van de PREM Wijkverpleging.

 1. Overzicht verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken ingevolge de AVG

  Verschillende partijen zijn betrokken bij PREM wijkverpleging. Voor de bescherming van persoonsgegevens is het essentieel dat duidelijk is welke partij verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is van persoonsgegevens. Op basis van deze kwalificaties dienen namelijk afspraken gemaakt te worden, bijvoorbeeld in de vorm van een verwerkersovereenkomst. De volgende rollen worden toebedeeld aan de volgende partijen.

  Verwerkingsverantwoordelijke:
  De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk op grond van een wettelijke verplichting die op de zorgaanbieder rust. De zorgaanbieder is voor de verwerking van persoonsgegevens middels de PREM verwerkingsverantwoordelijke. De Patiëntenfederatie Nederland is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het plaatsen op ZorgkaartNederland.

  Verwerker:
  Indien de zorgaanbieder een meetbureau of een ECD-leverancier inschakelt, dan is desbetreffende partij een verwerker van persoonsgegevens voor het uitvoeren van de PREM. Daarnaast is ook Mediquest een verwerker van de zorgaanbieder, voor het statistisch onderzoek en het verstrekken van informatie over de kwaliteit van de zorgaanbieder aan Zorginstituut Nederland.

  Belanghebbenden:
  Er zijn verschillende belanghebbenden bij de uitvoering van de PREM. Dat zijn met name de partijen die statistische gegevens ontvangen van Mediquest. Dat zijn ZorgthuisNL, de Patiëntenfederatie Nederland, ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland en de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Deze partijen ontvangen in deze hoedanigheid géén persoonsgegevens.

  De stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging bestaat uit afgevaardigden van branche- en beroepsverenigingen, patiëntvereniging en zorgverzekeraars, die zich richt op de doorontwikkeling en uitvoering van het Kwaliteitskader Wijkverpleging. Gezamenlijk bepalen zij de indicatoren om de kwaliteit in de wijkverpleging te meten. De stuurgroep helpt vorm te geven aan de wettelijke verplichtingen die rusten op onder andere de zorgaanbieders.

 2. Vragen toevoegen aan de PREM-vragenlijst

  In sommige gevallen voegen zorgorganisaties vragen toe aan de PREM-uitvraag. Als zorgaanbieder mag je vragen toevoegen aan de PREM Wijkverpleging. Let op: indien persoonsgegevens worden verwerkt dient een rechtmatige grondslag aanwezig te zijn en dienen de overige beginselen van de AVG, zoals dataminimalisatie, in acht genomen te worden.

 3. Verwerkersovereenkomst ECD-leverancier

  Indien de PREM via het ECD wordt uitgevoerd, zal de ECD-leverancier in dit kader persoonsgegevens verwerken. De ECD-leverancier is dan ook voor deze specifieke verwerking een verwerker van de zorgaanbieder. Tussen de zorgaanbieder en de ECD-leverancier bestaat (als het goed is) al een verwerkersovereenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens in het ECD. Dat betekent dat het doorgaans – afhankelijk van de inhoud van desbetreffende verwerkersovereenkomst – volstaat om een addendum toe te voegen aan de reeds bestaande verwerkersovereenkomst, voor deze specifieke verwerkingsactiviteit.

  Wanneer een zorgorganisatie afspraken maakt met een meetbureau voor de uitvraag van de PREM Wijkverpleging dient er wel een verwerkersovereenkomst afgesproken te worden. De stuurgroep heeft een model hiervoor opgesteld.

 4. Verstrekken informatie aan cliënten

  Ingevolge de AVG is het noodzakelijk betrokkenen, in dit geval cliënten, te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit houdt onder andere in dat moet worden medegedeeld wie de verwerkingsverantwoordelijke is, hoe persoonsgegevens worden verwerkt en wat hun rechten zijn ten aanzien van die verwerkingen. In dit kader wordt geadviseerd de opgestelde flyer te gebruiken. Deze dient aan de cliënt verstrekt te worden voorafgaand aan de verzameling van persoonsgegevens. Wij adviseren deze informatie te verstrekken op het moment dat de cliënt wordt gevraagd om mee te doen met dit onderzoek, of bij gebreke daarvan direct bij het verstrekken van de PREM. Het is belangrijk dat de cliënt de mogelijkheid heeft kennis te nemen van de privacyverklaring voordat de cliënt zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

 5. Instructie: verwerkersovereenkomst Mediquest

  Iedere zorgorganisatie levert de gegevens van de PREM Wijkverpleging aan bij Mediquest. Dit kan via een meetbureau, de ECD-leverancier of zorgorganisaties leveren dit rechtstreeks aan. Mediquest is een verwerker van persoonsgegevens ten behoeve van de zorgaanbieder. Dat betekent dat een verwerkersovereenkomst gesloten moet worden tussen de zorgaanbieder en Mediquest. Ten behoeve hiervan is een standaard verwerkersovereenkomst opgesteld die voldoet aan de geldende voorwaarden en specifiek is afgestemd op de PREM.

  In de portal van Mediquest zal in de komende periode een verwerkersovereenkomst toegevoegd worden. Zorgorganisaties dienen deze voor de aanlevering van de gegevens te tekenen. U ontvangt een bericht zodra deze verwerkersovereenkomst klaar staat.

 6. Flyer PREM, privacyverklaring en toestemming

  Eerder in het handboek van de PREM was een toestemmingsverklaring opgenomen. Inmiddels hebben we geconstateerd dat deze toestemmingsverklaring voor deelname aan de PREM-meting niet nodig is. Het is wel van belang om toestemming te vragen voor de doorlevering aan ZorgkaartNederland, deze vraag is opgenomen in de PREM-vragenlijst.

  Voorafgaand aan de meting kunnen cliënten wel geïnformeerd worden over de PREM-meting, wat houdt de meting in, wat gebeurd er met de data etc. We hebben een flyer opgesteld die voorafgaand aan de meting gedeeld kan worden met de cliënten.

  Daarnaast dienen zorgorganisaties een privacyverklaring te delen waaruit blijkt hoe de zorgorganisatie om gaat met de data. De cliënt dient weloverwogen een keuze te maken voor het invullen van de PREM. Daarom is het noodzakelijk om een privacyverklaring mee te sturen met de PREM-vragenlijst. We hebben een korte variant gemaakt deze kunt u meesturen en er is een uitgebreidere variant waar u naar kunt verwezen voor cliënten die behoefte hebben aan uitgebreidere informatie.

Website kwaliteitskader wijkverpleging
De partijen uit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging hebben de afgelopen periode gewerkt aan deze website waar alle informatie gebundeld te vinden is over het kwaliteitskader wijkverpleging. Alle indicatoren, metingen en handboeken zijn hier terug te vinden maar ook de doorontwikkeltrajecten zijn daar benoemd.

Flyer PREM Wijkverpleging
Privacyverklaring PREM Wijkverpleging
Verwerkersovereenkomst meetbureau – zorgaanbieder