Home / Indicatoren / Belastbaarheid Mantelzorg

Belastbaarheid Mantelzorg

De belasting van mantelzorgers neemt de komende jaren steeds verder toe met een groot risico op overbelasting. Het voorkomen van die overbelasting is een belangrijke taak van de wijkverpleging. Anders dreigt een onwenselijke en mogelijk zelfs een onwerkbare situatie. De mantelzorger valt bijvoorbeeld uit of wordt zelf zorgvrager. En cliënten worden sneller opgenomen terwijl zij liever thuis willen blijven wonen.

De voorbereidende indicatorenset is in 2021 & 2022 uitgevraagd. Deze set geeft op organisatieniveau inzicht in het gebruik van instrumenten die de belastbaarheid van de mantelzorger meten. Daarnaast stimuleert de voorbereidende set dat het gesprek tussen de zorgverlener, de cliënt en de mantelzorger op gang komt en dat afspraken hierover eenduidig in het zorgdossier worden geregistreerd.

De voorbereidende set is in 2022 doorontwikkeld en in zeven pilotorganisaties getest. Dit heeft geleid tot een nieuwe set indicatoren belastbaarheid mantelzorg met bijbehorend handboek: de basisindicatorenset. Deze wordt uitgevraagd in de periode van 3 april 2023 t/m 16 juni 2023 met als doel leren en verbeteren voor zorgorganisaties en zorgprofessionals.

In 2023 wordt er verder gewerkt aan de ontwikkeling van uitkomstindicatoren die de wijkverpleging helpen om effectief te handelen en overbelasting te voorkomen. Deze indicatoren zullen worden gebaseerd op bewezen effectieve handelingen, zoals opgenomen in de richtlijn mantelzorg (Kwaliteitstandaard Overbelaste mantelzorg | V&VN (venvn.nl)

 In 2024 moet de definitieve set met uitkomstindicatoren afgerond en vastgesteld zijn.

Indien mogelijk, gaat de definitieve set ook bijdragen aan de andere twee doelen van het kwaliteitskader: keuze informatie voor cliënten en zorginkoop.

Om de kwaliteit van zorg en uitkomsten van zorg te meten, zijn randvoorwaarden nodig zoals eenduidige verslaglegging en kennis over de richtlijn met het bijbehorende verpleegkundig proces. Door middel van de uitvraag van de basisindicatorenset wordt in kaart gebracht welke stappen nodig zijn om aan deze randvoorwaarden te voldoen.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl