Home / Indicatoren / Ongeplande Ziekenhuisbezoeken

Ongeplande Ziekenhuisbezoeken

De essentie van passende zorg draait om zorg voorkomen, verplaatsen en vervangen. Dat betekent zo min mogelijk onnodig dure of overbodige zorg en de zorg zoveel mogelijk leveren bij de mensen thuis in hun eigen vertrouwde leefomgeving.

Wijkverpleging vervult bij passende zorg een belangrijke rol. De wijkverpleging komt bij cliënten thuis en kan de mogelijkheden en de risico’s van cliënten goed beoordelen. Dat maakt preventieve maatregelen of passende zorg mogelijk.

De kwaliteit van wijkverpleging wordt mede bepaald door een goede positie in de lokale (zorg)keten. Wijkverpleging neemt een belangrijke positie in naast de huisarts en het ziekenhuis. Ze bevindt zich op het kruispunt van zorgverlening en het sociaal domein en heeft te maken met familie- en mantelzorg, gespecialiseerde zorg en tweedelijnszorg.

De thematiek van passende zorg en de positionering van wijkverpleging komen samen in de indicatorenset Ongeplande Ziekenhuisbezoeken. Deze bestaat momenteel uit de indicatoren Gebruik van Spoedeisende Hulp en Ongeplande Ziekenhuisopname. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld aan zorgprofessionals binnen de wijkverpleging om te leren en te ontwikkelen.  

De huidige indicatoren zijn (nog) niet geschikt voor de twee andere doelen van het kwaliteitskader: keuze-informatie voor cliënten en zorginkoop. Het is nodig de indicatoren goed te laten aansluiten op de rol, de positie en de samenwerking van wijkverpleging op lokaal/regionaal niveau, want die samenwerking heeft de toekomst. Hier wordt momenteel hard aan gewerkt.

Wil je meer weten of heb je zelf ideeën?

Neem dan contact op met wijkverpleging@mediquest.nl