Home / Nieuws / PREM Wijkverpleging in 2021

PREM Wijkverpleging in 2021

Iedere zorgorganisatie die valt onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft de verplichting om in 2021 een clienttevredenheidsmeting uit te voeren middels de PREM Wijkverpleging. In dit bericht leest u een aantal tips voor de afronding van deze meting.

In juni 2018 heeft het Zorginstituut Nederland (ZINL) het Kwaliteitskader Wijkverpleging vastgesteld. Dit kader stelt de cliënt centraal en ondersteunt wijkverpleegkundigen om hun verantwoordelijkheden uit te kunnen voeren. De PREM (Patient Reported Experience Measure) vloeit voort uit het Kwaliteitskader Wijkverpleging en is een vragenlijst die de ervaringen en beleving van cliënten met wijkverpleging meet. Het meetinstrument is ontwikkeld om professionele ontwikkeling en kwaliteitsverbetering te bevorderen met informatie uit de praktijk, daarnaast is het ook beschikbaar ten behoeve van keuze-informatie voor cliënten en de zorginkoop. Het handboek ‘PREM wijkverpleging – Kwaliteitskader wijkverpleging’ licht de PREM toe en beschrijft hoe het kan worden ingezet voor leren en ontwikkelen.

Meetperiode


Over het algemeen geldt dat zorgorganisaties 1 keer per jaar meten. Er zijn ook zorgorganisaties die werken met een continue meting. Zij meten het gehele jaar door. De aanlevering van de gegevens gaat dan over de periode 1 maart t/m 31 december 2021. De gegevens dienen voor 16 januari 2022 aangeleverd te zijn in de portal van Mediquest. 

Aanlevering gegevens


PREM-resultaten worden zowel gebruikt in de eigen organisatie voor leren en ontwikkelen als door cliënten voor keuze-informatie en door zorgverzekeraars om te komen tot afspraken tussen hen en zorgorganisaties. Aanlevering van gegevens vindt bij het merendeel van de organisaties door het meetbureau of de ECD-leverancier plaats. In tegenstelling tot 2020 kunnen zorgorganisaties vanaf 2021 ook zelf hun meetgegevens aanleveren bij Mediquest. Zowel de meetbureaus, ECD-leveranciers als zorgorganisaties die zelf aanleveren dienen aan technische specificaties te voldoen. Het advies is om tijdig te checken bij het onderzoeksbureau of de ECD-leverancier of het lukt om de gegevens op tijd aan te leveren in de portal van Mediquest. 

Toestemming


Wanneer de meting is uitgevoerd door de zorgorganisatie, ECD-leverancier of het meetbureau wordt de data doorgeleverd aan Mediquest. Zorgorganisaties ontvangen van Mediquest inloggegevens voor de portal. In deze portal zet Mediquest de data klaar die naar de externe partijen toe moet. In de portal dienen zorgorganisaties aan te geven of zij akkoord gaan met het doorleveren  van  de  data  naar  verschillende  partijen.  De  aanlevering  aan  Openbare Databestand van ZINL is wettelijk  verplicht,  de  overige  aanleveringen zijn optioneel. Ook deze toestemming moet voor 16 januari 2022 doorgegeven worden. 

Minder dan 25 respondenten


Ook als u minder dan 25 respondenten hebt dient u dit aan te geven in de portal van Mediquest. Deze verklaring moet uiterlijk 31 januari 2022 bij Mediquest binnen zijn. 

Verwerkersovereenkomst


Iedere zorginstelling die PREM data aanlevert bij Mediquest, al dan niet via een meetbureau, dient online een verwerkersovereenkomst te accorderen in het portaal van Mediquest. 

Via deze weg willen we graag de achtergrond van de verwerkersovereenkomst toelichten.

Er zijn veel verschillende zorginstellingen in de wijkverpleging. Voor het effectief kunnen uitvoeren van de meetinstrumenten en om het mogelijk te maken voor zorginstellingen om aan het kwaliteitskader te voldoen (bijvoorbeeld de landelijke benchmark), is in het meetinstrument opgenomen dat zorginstellingen gebruik maken van een Trusted Third Party (TTP).

Een jurist is betrokken geweest bij het Kwaliteitskader Wijkverpleging om te bepalen tussen welke partijen een verwerkersovereenkomst nodig is. Hieruit is gebleken dat de TTP, een getekende/geaccordeerde verwerkersovereenkomst nodig heeft van elke zorgorganisatie om de PREM data te mogen ontvangen. Dit geldt ook wanneer een zorginstelling aanlevert via een meetbureau. 

De jurist heeft hierin aangegeven dat ten aanzien van het “tekenen” van de verwerkersovereenkomst volstaan kan worden door deze beschikbaar te stellen via de portal van Mediquest en de zorginstellingen deze te laten accorderen door middel van het zetten van een “vinkje”,.

Deze jurist heeft vervolgens ook de verwerkersovereenkomst met toevoegingen van Mediquest gecontroleerd voor het Kwaliteitskader Wijkverpleging en goedgekeurd. 

Op deze manier hebben de beroeps -en brancheorganisaties gezocht naar een zo werkbaar mogelijke manier om de verwerkersovereenkomsten tussen de zorginstellingen en Mediquest, de gekozen TTP, te bewerkstelligen. 

Herinneringsbrief


De PREM Wijkverpleging wordt verplicht doorgeleverd aan het ODB van ZiNL. Door cliëntervaringen aan te leveren bij ZiNL helpt u mee om de kwaliteit van de zorg in Nederland voor iedereen inzichtelijk te maken. Daarnaast zijn zorgorganisaties volgens de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (artikel 11i, tweede lid) verplicht om gegevens over de kwaliteit van geleverde zorg op tijd aan te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg). Als uw instelling niet aan de verplichting voldoet, kan de NZa handhavend optreden. Bijvoorbeeld door het opleggen van een aanwijzing of last onder dwangsom. 

In het kader van de aanlevering ontvangt u begin januari 2022, wanneer u nog geen gegevens hebt aangeleverd een herinneringsbrief vanuit ZiNL.