Home / Nieuws / Knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond

Knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond

Begin juli heeft onderzoeksbureau Pallas-P95 de knelpuntenanalyse kwetsbaarheid afgerond en de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging geadviseerd over de vervolgstappen met betrekking tot het ontwikkelen van indicatoren op het thema kwetsbaarheid.

Aanleiding knelpuntenanalyse
In afstemming met wijkverpleging en cliënten is in 2020 de keuze gemaakt om een indicatorenset te ontwikkelen en implementeren voor het thema kwetsbaarheid.  Vanwege de complexiteit van het thema, het ontbreken van een eenduidige definitie van kwetsbaarheid en het ontbreken van verpleegkundige richtlijnen heeft de stuurgroep in 2021 besloten om een knelpuntenanalyse uit te laten voeren door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Het doel was om ‘inzicht krijgen in het thema kwetsbaarheid en de ervaren knelpunten van zowel verpleegkundigen & verzorgenden als van cliënten. Hierbij is de keuze gevallen op Pallas-95

Aanpak onderzoek
Voor het onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. Daarnaast is er een vragenlijst uitgezet. In totaal  hebben 170 verpleegkundigen en verzorgenden, werkzaam in de wijkverpleging, de vragenlijst geheel of gedeeltelijk ingevuld.  Het doel van de vragenlijst was het verzamelen van ervaren knelpunten ten aanzien van het thema kwetsbaarheid en het ophalen van mogelijke oplossingsrichtingen ten aanzien van deze knelpunten. Tot slot hebben  twee focusgroepen plaatsgevonden, waarin dieper werd ingegaan op de uitkomsten van de vragenlijst. 

Conclusies en advies aan de stuurgroep
Pallas-P95 adviseert aan de stuurgroep Kwaliteitskader wijkverpleging: 

  • Ga geen uitkomstindicatoren ontwikkelen voor het brede thema kwetsbaarheid. 
  • Onderzoek of het haalbaar is om uitkomstindicatoren te ontwikkelen op de subthema’s, bijvoorbeeld: risico op vallen, ondervoeding, incontinentie, draagkracht, depressie, en eenzaamheid. Voor een deel van deze subthema’s zijn richtlijnen ontwikkeld of in ontwikkeling. 
  • Let op dat uitkomstindicatoren voor een los subthema geen directe vervangers zijn van het brede thema kwetsbaarheid. Niet iedere cliënt die valt is kwetsbaar, en niet alle kwetsbare cliënten hebben een risico op vallen. Er wordt dan dus een indicator ontwikkeld gericht op vallen en niet op kwetsbaarheid. Wel kunnen deze indicatoren van belang zijn bij kwetsbare cliënten. 
  • Ga aan de slag met de ontwikkeling van een richtlijn kwetsbaarheid specifiek voor de wijkverpleging en maak hierbij gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden vanwege het ontbreken van wetenschappelijke evidentie. Wanneer een richtlijn is ontwikkeld, kan dit als basis dienen bij de ontwikkeling van een procesindicator

De stuurgroep ondersteunt het advies van Pallas-P95. Dit houdt in dat er geen uitkomstindicatoren ontwikkeld gaan worden voor het brede thema kwetsbaarheid en er opnieuw gekeken moet worden naar geschikte (sub)thema’s om indicatoren voor de wijkverpleging op te ontwikkelen.
Het advies om een richtlijn kwetsbaarheid te ontwikkelen is door de stuurgroep doorgezet naar het programmabureau kwaliteitsstandaarden van V&VN. 

Nieuwsgierig naar het onderzoek?  Bekijk het onderzoeksrapport.