Home / Indicatoren / PREM Wijkverpleging / Veelgestelde vragen PREM

Veelgestelde vragen PREM

Zijn kleine zorgorganisaties en/of ZZP’ers ook verplicht om een PREM-meting uit te voeren?

Iedere zorgorganisatie die valt onder de reikwijdte van het kwaliteitskader wijkverpleging dient een PREM-meting uit te voeren. Kleine zorgorganisaties moeten alle cliënten die aan de inclusiecriteria voldoen uitnodigen om deel te nemen. Zorgorganisaties met een respons van 25 of hoger worden meegenomen in de benchmarkanalyses en kunnen via de portal van Mediquest inloggen om hun resultaten te vergelijken met een landelijk gemiddelde. De PREM-data van deze zorgorganisaties worden doorgeleverd aan het ODB van ZiNL en gedeeld, bij akkoord van de zorgorganisatie, met zorgverzekeraars, ActiZ, Zorgthuisnl en Patientenfederatie Nederland.

Is het mogelijk om de PREM-meting via ZorgkaartNederland te laten verlopen?

Het is mogelijk om de PREM-meting via een geverifieerde link van ZorgkaartNederland te laten verlopen. Bij ZorgkaartNederland zijn de mogelijkheden en kosten op te vragen.

Zorgorganisaties kunnen de meting, onder voorwaarden, zelf uitvoeren, laten verlopen via een meetbureau of meten via het ECD-systeem. Het is eventueel ook mogelijk om de meting te laten lopen via een geverifieerde link van ZorgkaartNederland. U kunt bij ZorgkaartNederland navragen wat de mogelijkheden en kosten zijn.

Er zijn verschillende cliëntgroepen die gespecialiseerde wijkverpleging ontvangen van een organisatie en de reguliere wijkverpleging ontvangen van een andere organisatie of verder geen wijkverpleging ontvangen. Hoe moet met deze groep omgegaan worden in de steekproef?

Wanneer een cliënt van twee verschillende organisaties wijkverpleging ontvangt, vraagt één van de twee organisaties de PREM uit bij de cliënt. Dit om de cliënt minimaal te belasten. Over het algemeen zal de organisatie die de reguliere wijkverpleging levert de PREM uitzetten bij de cliënt. Voorbeeld: een cliënt ontvangt casemanagement dementie van organisatie A en de persoonlijke verzorging en/of verpleging door organisatie B. In dit geval wordt de PREM uitgevraagd door organisatie B.

Wanneer een cliënt niet op frequente basis wijkverpleging ontvangt, maar enkel een paar keer per jaar (vb. bezoek casemanager dementie), dan wordt deze cliënt niet meegenomen in de streekproeftrekking en ontvangt deze groep niet de uitnodiging om deel te nemen aan de PREM.

Is de PREM Wijkverpleging ook geschikt voor cliënten die Wlz-zorg thuis ontvangen?

De PREM Wijkverpleging is verplicht gesteld voor de reikwijdte van het kwaliteitskader wijkverpleging. Het gaat om de volgende reikwijdte:

De reikwijdte van het kader betreft alle verpleging en verzorging aan thuiswonende cliënten gericht op gezondheidsbevordering, alsmede de taken die samenhangen met de zorgverlening zoals het indiceren, coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en individuele, geïndiceerde preventie en zorggerelateerde preventie, zoals verwoord in de aanspraak verpleging en verzorging. Ook gespecialiseerde verpleging valt onder de reikwijdte van dit kwaliteitskader.

De Wlz-zorg thuis valt dus niet onder de reikwijdte van het kwaliteitskader wijkverpleging. Deze groep clienten hoeft niet meegenomen te worden in de steekproef. Voor de meting van clientervaringen in de Wlz-zorg thuis zijn in het addendum aparte eisen opgesteld. Het door de zorgorganisatie gekozen instrument voldoet aan de volgende eisen:

  • Het instrument betrekt cliënten/naasten door middel van het stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.
  • De onderwerpen uit het instrument sluiten aan bij wat cliënten en naasten belangrijk vinden.
  • Het instrument geeft zicht op ervaringen en wensen van de individuele cliënt.
  • Het instrument biedt alle cliënten, en als cliënten het zelf niet kunnen naasten, de mogelijkheid hun ervaringen in te brengen
  • Ervaringen/resultaten zijn actueel (gaan over de huidige situatie en in ieder geval niet ouder dan 1 jaar) en anoniem en publiekelijk toegankelijk op locatieniveau.
  • Het instrument helpt bij het gesprek over wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en is bruikbaar voor leren en verbeteren.

Voor de keuze en gebruik van het instrument gelden de volgende eisen in het proces:

  • De cliëntenraad (ter instemming) en de ondernemingsraad of andere vertegenwoordiging van de werkvloer (ter advisering) zijn betrokken bij de keuze van het instrument.

De PREM Wijkverpleging voldoet aan de eisen die opgesteld zijn in het addendum. Het instrument kan dus wel gebruikt worden voor de meting van de ervaringen van cliënten met Wlz-zorg thuis. Wanneer de zorgorganisatie er voor kiest om de Wlz-zorg thuis wel mee te nemen in de PREM-meting, dan hoeven de waarderingen van deze cliënten niet meegenomen te worden in de aanlevering bij Mediquest. Hierover dienst de zorgorganisatie afspraken te maken met het meetbureau of ECD-leverancier.

Moet de zorgorganisatie voorafgaand aan de meting van de PREM Wijkverpleging alle cliënten informeren over de meting en hen allen om toestemming vragen?

Eerder hebben de partijen uit de stuurgroep kwaliteitskader wijkverpleging een nieuwe versie van de PREM Wijkverpleging gedeeld. We hebben inmiddels daar ook een juridisch advies bij gepubliceerd. Het volledige advies kunt u terug vinden op deze website over het kwaliteitskader wijkverpleging.

Ingevolge de AVG is het noodzakelijk betrokkenen, in dit geval cliënten, te informeren over de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit houdt onder andere in dat moet worden medegedeeld wie de verwerkingsverantwoordelijke is, hoe persoonsgegevens worden verwerkt en wat hun rechten zijn ten aanzien van die verwerkingen. In dit kader wordt geadviseerd de opgestelde flyer te gebruiken. Deze dient aan de cliënt verstrekt te worden voorafgaand aan de verzameling van persoonsgegevens. Wij adviseren deze informatie te verstrekken op het moment dat de cliënt wordt gevraagd om mee te doen met dit onderzoek, of bij gebreke daarvan direct bij het verstrekken van de PREM. Het is belangrijk dat de cliënt de mogelijkheid heeft kennis te nemen van de privacyverklaring voordat de cliënt zijn/haar persoonsgegevens verstrekt.

Eerder in het handboek van de PREM was een toestemmingsverklaring opgenomen. Inmiddels hebben we geconstateerd dat deze toestemmingsverklaring voor deelname aan de PREM-meting niet nodig is, mits cliënten voorafgaand aan de meting goed worden geinformeerd. Het is wel van belang om toestemming te vragen voor de doorlevering aan ZorgkaartNederland, deze vraag is opgenomen in de PREM-vragenlijst. Daarnaast dienen zorgorganisaties een privacyverklaring te delen waaruit blijkt hoe de zorgorganisatie om gaat met de data. De cliënt dient weloverwogen een keuze te maken voor het invullen van de PREM. Daarom is het noodzakelijk om een privacyverklaring mee te sturen met de PREM-vragenlijst. We hebben een korte variant gemaakt, deze kunt u meesturen en er is een uitgebreidere variant waar u naar kunt verwijzen als cliënten behoefte hebben aan uitgebreidere informatie.