Home / Nieuws / Hoe voorkom je ongeplande ziekenhuisbezoeken?

Hoe voorkom je ongeplande ziekenhuisbezoeken?

Het kwaliteitskader wijkverpleging kent diverse indicatoren waaronder de indicatorenset ongeplande ziekenhuisbezoeken. Deze informatie wordt beschikbaar gesteld via het dashboard van Mediquest waarin zorgorganisaties kunnen inloggen. In het dashboard kunnen zorgorganisaties zien wat het percentage cliënten met wijkverpleging is dat een jaar eerder een ongeplande ziekenhuisopname heeft gehad of de SEH heeft bezocht.

De indicatorenset is bedoeld voor leren en ontwikkelen. Uit een evaluatie bleek dat de huidige informatie vooralsnog weinig aanknopingspunten bieden voor de wijkverpleging voor leren en verbeteren. De redenen die het vaakst naar voren kwamen waren de vertraging waarmee de data aangeleverd worden, de veelheid aan factoren die rondom ongeplande ziekenhuisopname en SEH-bezoeken spelen, en dat de wijkverpleging niet op zichzelf staat bij het voorkomen van deze ongeplande ziekenhuisbezoeken.

De Stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging heeft aan Vilans gevraagd om vervolgonderzoek te doen naar de factoren die een rol spelen bij ongeplande ziekenhuisbezoeken en de manier waarop de zorgketen daar invloed op heeft, met als uiteindelijk doel om ketenpartners aanknopingspunten te bieden om ongeplande ziekenhuisbezoeken te voorkomen waar mogelijk.

Vilans heeft naar aanleiding van het onderzoek een aantal aanbevelingen.

  1. Duik in de meest voorkomende redenen van ziekenhuisopname in de regio
  2. Wees ervan bewust dat de indicatoren verschillende typen ongeplande opnames bevatten en niet alles valt te voorkomen
  3. Voer samen met ketenpartners het gesprek om aan de hand van de factoren kwetsbaarheid, beschikbaarheid en samenwerking
  4. Voer samen met collega’s en/of ketenpartners het gesprek over hoe mensen met een verhoogd risico op een ongepland ziekenhuisbezoek tijdig gesignaleerd kunnen worden met behulp van data.

Bijgaand het kennisproduct. De uitgebreide rapportage vindt u hier.