Home / Nieuws / Handboeken belastbaarheid mantelzorg en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

Handboeken belastbaarheid mantelzorg en ongeplande ziekenhuisbezoeken beschikbaar

Indicatoren kwaliteitskader wijkverpleging in 2022

Zorgorganisaties meten verschillende indicatoren in het kader van het kwaliteitskader wijkverpleging. Elk jaar publiceren we bij de indicatorenset een handboek met meetinstructies.

Belastbaarheid mantelzorg

Inzicht in het aantal mantelzorgers, de vormen van mantelzorg die geboden worden en de mate waarin de mantelzorger (over)belast is, is van belang.  Overbelasting van de mantelzorger  kan er toe leiden dat het informele systeem van de client ontwricht raakt met als gevolg dat de client meer professionele zorg nodig heeft of niet meer thuis kan wonen. 

In 2021 is gestart met de meting van drie indicatoren rondom het thema belastbaarheid mantelzorg. De stuurgroep heeft besloten om deze meting te vervolgen in 2022 voor de zorgorganisaties die in 2021 geen meting hebben uitgevoerd. Hiervoor heeft een update plaatsgevonden van het handboek

Organisaties, die in 2021 geen data hebben aangeleverd bij Mediquest, moeten dit in 2022 alsnog doen. Dit is een verplichte meting.

De organisatie meet eenmalig de gevraagde data. De organisatie kan zelf kiezen wanneer zij de meting plaats laten vinden. Enige voorwaarde is dat de meting en de aanlevering van gegevens tussen 1 april en 30 september 2022 plaatsvindt. Organisaties ontvangen een inlog voor de portal van Mediquest, waar zij de data kunnen invoeren.

Ongeplande ziekenhuisbezoeken

Het handboek voor de indicatoren SEH bezoek en ongeplande ziekenhuisopname is geactualiseerd.

De partijen die betrokken zijn bij de doorontwikkeling van het kwaliteitskader wijkverpleging hebben de ambitie om kwaliteit te meten met behulp van uitkomstindicatoren. Daarbij is afgesproken dat de nieuw te ontwikkelen indicatoren moeten aansluiten bij de drie doelen van het kwaliteitskader (leren en ontwikkelen, cliëntkeuze informatie en zorginkoop) en geen onnodige administratieve last tot gevolg hebben. De indicatoren zijn nu nog niet geschikt voor cliëntkeuze informatie en zorginkoop, omdat nog niet aan alle randvoorwaarden is voldaan. De indicator is momenteel wel te gebruiken voor het eerste doel: leren en ontwikkelen op regionaal niveau. 

Bij de ontwikkeling van deze twee indicatoren is gebleken dat de resultaten grote verschillen laten zien tussen zorgaanbieders en regio’s wat betreft indicatorscores. Daarom is de invloed van verschillende populatiekenmerken onderzocht. Ook naar het verloop van de declaratieverwerking in de medisch specialistische zorg is gekeken, vanuit de wens om over meer recente data te beschikken. Op de website kwaliteitwijkverpleging.nl zijn de bevindingen van Vektis na te lezen in de Q&A.

Vragen?

De handboeken gaan zo veel mogelijk in op de indicatoren en beantwoordt daarmee waarschijnlijk veel van de vragen. Ook op de website www.kwaliteitwijkverpleging.nl is veel informatie te vinden. Mochten er nog aanvullende vragen zijn, schroom dan niet contact op te nemen met uw branchevereniging of de beroepsvereniging.